Хуурамч дипломтой багш нарыг чөлөөлөх даалгавар хүргүүлжээ

Бүх шатны сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудын дипломд шалгалт хийхэд 700 гаруй зөрчил илэрсэн тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан өнгөрсөн намар мэдэгдэж, хуулийн байгууллагаар шалгуулахаар хандсан тухай мэдээлж байв. Тэгвэл энэ асуудалтай холбогдуулж, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан нарын хамтарсан албан даалгавар гарчээ.

Хамтарсан албан даалгаварт

Нэг. Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд:

 1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 480 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын диплом олгох журам”, БШУС-ын сайдын 2018 оны А\286 дугаар тушаалаар батлагдсан “Боловсролын баримт бичгийн тодорхойлолтыг төрийн үйлчилгээний цахим машинаас олгох журам” -ийн хэрэгжилтэд хагас жил тутам хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
 2. Эрх бүхий байгууллагаар хөтөлбөрийн болон байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг хийлгээгүй, сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй зөвшөөрлийг цуцлах, төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудын элсэлтийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх. Зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимжуулах, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах;
 3. Их дээд сургуулиудын 2022-2023 оны хичээлийн жилээс эхлэн төгсөгчдийн дипломыг блокчен технологид суурилан баталгаажуулж, боловсролын бүх шатны сургалтын байгууллагад багшийг ажилд томилохдоо түүнийг ашигладаг болох чиглэлээр холбогдох мэдээллийн системд хөгжүүлэлэлт хийх, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох;
 4. Дипломын зөрчилтөй үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжийг агуулаагүй, хууль хяналтын байгууллагаар тогтоогдсон иргэнд дээд боловсрол олгох, элсэлт сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох;
 5. Энэхүү албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангах, үр дүнг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах.

Хоёр. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт :

 1. Боловсролын баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан үйлдэл нь хууль, хяналтын байгууллагаар тогтоогдсон этгээдийг ажилд томилсон ажил олгогчид хариуцлага тооцох;
 2. Боловсролын баримт бичгийн шалгалтад хамрагдаагүй, холбогдох материалыг дутуу ирүүлсэн дүүргийн боловсролын хэлтэс, аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газрын удирдлагуудад хариуцлага тооцох, боловсролын баримт бичгийг дахин бүрдүүлж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх арга хэмжээг авах;
 3. Төрийн болон төрийн бус өмчийн их дээд сургуулиудтай хамтран орон нутагт элслэтийн дүрэм журам зөрчиж элсэлт зохион байгуулах, элсэгч сонгох, холбогдох журам зөрчиж боловсролын зэрэг олгох асуудлыг таслан зогсоох.

Гурав. Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагуудад:

 1. Боловсролын баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн нь хууль хяналтын байгууллагаар тогтоогдсон ажилтныг ажлаас чөлөөлөх;
 2. Дээд боловсрол эзэмшсэн талаарх иргэний мэдээллийг төрийн мэдээллийн хур систем (E-Mongolia), архивын ерөнхий газар болон сургалтын байгууллагын архивын мэдээлэлд үндэслэн багшийн ажилд томилж байх;
 3. Дипломын зөрчилтэй иргэдийн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжийг агуулаагүй нь тогтоогдсон бол багшийн хүртээмжтэй уялдуулан тэдгээр иргэдийг сургалтанд хамруулж “Туслах ажилтан”, “туслах багш”-аар ажиллуулах, дээд боловсрол олгох асуудлыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон дннд боловсролын сургалтын байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;
 4. Шалгалтанд хамрагдаагүй багш нарын дипломын талаарх баримт, мэдээллийг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор нөхөн хүргүүлэх. Заасан хугацаанд хүргүүлээгүй тохиолдолд энэ нь багш, удирдлагад холбогдох сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болохыг анхаарах.

Дөрөв. Их, дээд сургуулийн захирал нарт:

 1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 480 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын диплом олгох журам”, БСШУС-ын сайдын 2018 оны А\286 дугаар тушаалаар баталсан “Боловсролын баримт бичгийн тодорхойлолтыг төрийн үйлчилгээний цахим машинаас олгох журам”,

2022 оны А\265 дугаар тушаалаар баталсан “Боловсролын салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, зөрчил гаргасан ажилтанд хариуцлага тооцох;

 1. Сургуулийн үндсэн бүтцэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан чиг үүргийг бий болгож, сургалтын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжуулах, үр дүнг тооцох, үйл ажиллагааг тогтмолжуулахыг үүрэг болгожээ.

offshore.mn

http://offshore.mn
© 2023 он. Энэхүү вэб хуудас нь зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан.